السلام عليكم أنا أدرس بالمراسلة تسيير الموارد البشرية و عندي مجموع اسئلة اريد مساعدتي في حلها و هي باللغة الفرنسية إن أمكن مساعدتي و شكرا مسبقاً:
1expliquez à partir de l'approche dite des ressources humaines, de quelle façon des investissement dans des pratiques de ressources humaines peuvent donner des résultats compatibles tant avec les objectifs organisationnels qu'avec le besoins individuels.

2-en quoi consiste l'approche systémique et qu'est ce que cette approche a apporté la GRH